۰۹۱۲۱۶۴۲۰۱۵

۰۹۳۵۱۶۴۶۷۵۷

۰۹۱۲۱۱۹۴۸۶۲

۰۲۶۳۶۶۴۳۴۳۶

کرج، بعد از سه راه انبار نفت، جنب مسجد، کوچه گلستان ۱۸، انتهای خیابان، سمت راست، پلاک